FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

از الف تا یا

وضعیت: در حال انجام

نسخه جدید کتاب الف تا یا به زودی چاپ می شود.
کتاب رهنما الف تا یا برای کمک به افغانستان هرسال به منظور بلند بردن سطح شناخت عمومی از ادارات کمک کننده، ساختار و پروسه دولتی در رابطه به کمک و مساعی بازسازی در کشور، حاوی معلومات جدید میگردد. این رهنما در برگیرنده اصطلاحات مفصل بخش کمک رسانی، نظر اجمالی در مورد سیستم حکومتی، نقشه های کشور و بعضی از شهر ها، اسناد کلیدی، و یک رهنمای مفصل تماسها که شامل ادارات دولتی، سازمانهای غیر دولتی، ادارات تمویل کننده و سازمانهای بین المللی است، میباشد.
هنگامی که نخستین نسخه رهنمای الف تا یا در سال ۲۰۰۲ چاپ شد، هدف عبارت از”فراهم نمودن یک رهنما برای اصطلاحات، ساختارها، میکانیزم، و ادارات انسجام کننده مهم کمک های بشری و مساعی برای بازسازی افغانسنتان بود تا کاربرد اصطلاحات مشترک و درک مشترک یقینی ساخته شود.” طی سالها به حجم وضخامت این رهنما افزوده شد و این رهنما بطور متداوم نقش موفقانه خود را حفظ نمود.
معلومات مندرج در این رهنما متکی بر اطلاعاتی می باشد که توسط ادارات و موسیسات اراییه شده است. از کسانیکه از این رهنما استفاده میکنند تقاضا میگردد که پیشنهادات، نظریات و تصحیحات شانرا مستقیما و یا ازطریق ایمل (publications@areu.org.af ) برای بهبودی این رهنما به اداره AREU بفرستند.

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

این رهنمود همه ساله به منظور تسهیل و تقویت درک عمومی بیشتر از طیف های گوناگون بازیگران، ساختار ها و روند های حکومتی مرتبط به کمک ها و تلاشهای بازسازی در افغانستان، با اضافات جدید، تجدید و نشر می گردد.

از الف تا یا کتاب راهنما برای کمک به دولت ترجمه نسخه هفتم

این رهنمود همه ساله به منظور تسهیل و تقویت درک عمومی بیشتر از طیف های گوناگون بازیگران، ساختار ها و روند های حکومتی مرتبط به کمک ها و تلاشهای بازسازی در افغانستان، با اضافات جدید، تجدید و چاپ می گردد. ادامه مطلب

کاهش و انحطاط: عدم رسيده گی به نگرانی های اساسی، و نا امنی خانواده های روستايی

فقر و تنگدستی مردم روستا نشين در بخش های بزرگ افغانستان در حال افزايش است. باوجود موجوديت يک دهه کمک های انکشافی که تغييرات محسوسی را در بهبود نظام آموزش و پرورش، خدمات صحی، و برق به ميان آورده است؛ ادامه مطلب

از الف تا یا: کتاب رهنما برای کمک به افغانستان – نسخه سیزدهم ۱۳۹۴

نسخه یازدهم از A  تا Z راهنمای در حال حاضر در دسترس است. این رهنمود همه ساله به منظور تسهیل و تقویت درک عمومی بیشتر از طیف های گوناگون بازیگران، ساختار ها و روند های حکومتی مرتبط به کمک ها و تلاشهای بازسازی در افغانستان، با ادامه مطلب

از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان

این رهنمود همه ساله به منظور تسهیل و تقویت درک عمومی بیشتر از طیف های گوناگون بازیگران، ساختار ها و روند های حکومتی مرتبط به کمک ها و تلاشهای بازسازی در افغانستان، با اضافات جدید، تجدید چاپ می گردد. این ادامه مطلب

نسخه دری از الف تا یا سال ۱۳۹۱

نسخه دهم نشریه مهم واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان رهنمای اصطلاحات ، ساختارها، میکانیزم ها ، و ادارات هماهنګ کننده است که در تلاش های مدد رسانی در افغانستان نقش بارزی را ایفا مینمایند. هدف این رهنما تضمین یک لغتنامه ادامه مطلب

نسخه دری از الف تا یا سال ۱۳۹۰

نسخه سال ۱۳۹۰کتاب راهنمایی از الف تا یا برای کمک به افغانستان اينک، نسخه دری سال ۱۳۹۰ کتاب راهنماي از الف تا يا از ويب سايت واحد تحقيق و ارزيابي افغانستان قابل دانلود است. هدف از نشر اين کتاب اطلاع ادامه مطلب

از الف تا یا کتاب رهنما برای کمک به افغانستان ترجمه نسخه هشتم ۱۳۸۹

هدف نسخه هشتم از الف تا یا: کتاب راهنما برای کمک به افغانستان بالا بردن فهم کُلی فعالین، ساختار ها و پروسه های دولتی مربوط به تلاش های کمک و بازسازی در افغانستان است. . این راهنما، فهرست گسترده ی ادامه مطلب

از الف تا یا کتاب راهنما برای کمک به افغا نستان ترجمه نسخه ششم

هدف نسخه ششم از الف تا یا: کتاب راهنما برای کمک به افغانستان، بالا بردن فهم کُلی فعالین، ساختار ها و پروسه های دولتی مربوط به تلاش های کمک و بازسازی در افغانستان است. این راهنما، فهرست گسترده ی از ادامه مطلب

۱۳۸۴ – از الف تا یا : کتاب راهنما برای کمک به افغانستان ترجمه نسخه پنجم

هدف ازنسخه پنجم از الف تا یا: کتاب راهنما برای کمک به افغانستان بالا بردن فهم کُلی فعالین، ساختار ها و پروسه های دولتی مربوط به تلاش های کمک و بازسازی در افغانستان است. این راهنما، فهرست گسترده ی از ادامه مطلب