FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

خبرنامه تحقيقات افغانستان

وضعیت: تکمیل شده است
نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

خبرنامه تحقیقاتی شماره ۱۳

شماره سیزدهم خبرنامه تحقیقاتی در ثور ۱۳۸۶ نشر گردید

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره ۷

این شماره خبرنامه تحقیقاتی در میزان ۱۳۸۴ نشر گردید

خبرنامه تحقیقاتی شماره ۱۴

شماره چهاردهم خبرنامه تحقیقاتی در سرطان ۱۳۸۶ نشر گردید

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره ۲۸

این شماره خبرنامه تحقیقاتی افغانستان در دلو/ حوت ۱۳۸۹ نشر گردید. این خبرنامه خوانندگان را از پژوهش های جدید در مورد افغانستان مطلع گردانیده، و در منتشر نمودن یافته ها و تحلیل های انجام یافته کمک مینماید. در این شماره ادامه مطلب

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره ۲۷

این شماره خبرنامه تحقیقاتی افغانستان در عقرب/قوس ۱۳۸۹ نشر گردید. این خبرنامه خوانندگان را از پژوهش های جدید در مورد افغانستان مطلع گردانیده، و در منتشر نمودن یافته ها و تحلیل های انجام یافته  کمک مینماید.  در این شماره مصاحبه ادامه مطلب

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره ۲۶

دراین شماره مطلبی  در مورد کتابخانه وحدت  درکابل به نشر این خبرنامه خوانندگان را از پژوهش های جدید در مورد افغانستان مطلع گردانیده، و در .منتشر نمودن یافته ها و تحلیل های انجام یافته کمک مینماید. رسیده

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره ۲۵

شماره ۲۵ خبرنامه تحقیقاتی افغانستان در حمل/ثور ۱۳۸۹ نشر گردید.

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره ۲۴

این شماره ۲۴ خبرنامه تحقیقاتی افغانستان است که در جدی/ دلو ۱۳۸۸نشر گردید.

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره ۲۳

این شماره خبرنامه مربوط به عقرب/ قوس ۱۳۸۸ میباشد.

خبرنامه تحقیقاتی افغانستان شماره ۲۲

شماره  ۲۲ خبرنامه در اسد/ سنبله ۱۳۸۸ نشر گردید