FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

جمع آوری معلومات و تحلیل وضعیت اقتصادی زنان در افغانستان

Founder(s): (UNWOMEN)
Status: Completed
Publications from this research project:

توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان2002 الی 2012: جمع آوری معلومات، تحلیل و بررسی وضعیت

همگان بطور گسترده به این باور اند که اشتراک زنان در فعالیت های اقتصادی بخش مهم حقوق زنان و بخشی از روند انکشاف کشور می باشد. این تحقیق منحیث بخشی از استراتیژی عمومی اداره سازمان ملل متحد برای زنان یعنی Read More

توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان :ایجاد فضا و مساعد ساختن محیط

یافته های این پژوهش نشان میدهد که اشتراک اقتصادی زنان افغان ناکافی بوده و این بیشتر بخاطر فضای موجود پالیسی و موانعی است که در سنت های فرهنگی و اجتماعی ریشه دارند

Related Research Project

[manual_related_posts]