FacebookTwitterGoogle+Google GmailShare

جمع آوری معلومات و تحلیل وضعیت اقتصادی زنان در افغانستان

تمویل کننده: (UNWOMEN)
وضعیت: تکمیل شده است

این پروژه که از جانب ادارۀ سازمان ملل متحد برای تساوی جندرو توانمند سازی زنان تمویل گردیده، هدف آن ارایه معلومات در باره حقوق اقتصادی زنان است که میتواند کوشش مددگار به سوی شناسایی مواقع و زمینه های بهتری برای فراتر نهادن گامها  برای افزایش فعالیت های اقتصادی زنان در افغانستان باشد. این پروژه ترکیبی خواهد بود  از بررسی انکشافات درمورد مشارکت زنان درعرصه اقتصاد از سال ۲۰۰۱ بدینسو، تجزیه و تحلیل و پیگیری قوانین اقتصادی موجوده، پروسه سیاست گذاری ها و سرمایه گذاری در امور تساوی جنسیتی درسکتور استراتیژی اقتصادی، وهمچنان پژوهش میدانی/ ساحوی جهت فراهم نمودن تصویرکلی موضوع و فرصتهای پررنگ و برجسته تر برای آینده.

این پروژه در خزان ۲۰۱۲ آغاز گردیده و توقع میرود که یافته های آن درتابستان ۲۰۱۳ به  دسترس قرار گیرد.

نشرات مربوط به پروژه تحقیق:

توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان۲۰۰۲ الی ۲۰۱۲: جمع آوری معلومات، تحلیل و بررسی وضعیت

همگان بطور گسترده به این باور اند که اشتراک زنان در فعالیت های اقتصادی بخش مهم حقوق زنان و بخشی از روند انکشاف کشور می باشد. این تحقیق منحیث بخشی از استراتیژی عمومی اداره سازمان ملل متحد برای زنان یعنی ادامه مطلب

توانمند سازی اقتصادی زنان در افغانستان :ایجاد فضا و مساعد ساختن محیط

یافته های این پژوهش نشان میدهد که اشتراک اقتصادی زنان افغان ناکافی بوده و این بیشتر بخاطر فضای موجود پالیسی و موانعی است که در سنت های فرهنگی و اجتماعی ریشه دارند