آموزش ارزیابی سریع کیفیت

آموزش ارزیابی سریع کیفیت

چونا ایچاویز پژوهشگر ارشد جندر ورکشاپ چهار روزه و نشست یک روزه را در موسسه برای انکشاف و پژوهش در کابل اجرا کرد. تیم کاری این موسسه در رابطه با وسایل که برای اجرای ارزیابی سریع کیفیت برای مطالعه اقتصاد جندر بکار است آموزش دیدند.x