آموزش در مورد جندر

آموزش در مورد جندر

سوگل زند و چونا ایچاویز پژوهشگران جندر در آموزشی به پوهنتون های بلخ، هرات و کابل به مساعدت مالی برنامه انکشافی سازمان ملل اشتراک ورزیدند که هدف آن ارائه آموزش برای استادان که در این راستا تدریس میکنند بود.x