آگاهی دهی در مورد پژوهش تازه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، مراکز تدریسی برای نو جوانان: سرآغاز فرصت ها برای زنان جوان در ولایات پروان و کابل

آگاهی دهی در مورد پژوهش تازه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، مراکز تدریسی برای نو جوانان: سرآغاز فرصت ها برای زنان جوان در ولایات پروان و کابل

به تاریخ 21 می 2013 واحد تحقیق وارزیابی افغانستان با تدویر یک میز گرد اهداف و میتودلوژی یکی از پژوهش های در حال انجام را با شرکای مصروف کار در عرصه حمایت اجتماعی مانند: کمیته پیشرفت روستائی بنگله دیش،  کمیته نجات بین المللی، اتحادیه اروپا و وزارت معارف در میان گذاشت. پژوهش نامبرده توسط واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان جهت ارزیابی از موثریت مراکز  تدریسی برای نوجوانان که توسط کمیته پیشرفت روستائی بنگله دیش در کابل و پروان ایجاد شده پیش برده میشود. هدف از ایجاد این مراکز تحت پوشش قراردادن آن دختران نوجوان است که بنابر دلایل مختلف از رفتن به مکاتب رسمی باز مانده اند.
مقصد از شریک ساختن و ارایه روش و هدف کلی این پژوهش; به اطلاع رساندن و تقویت پالیسی در زمینه حمایت اجتماعی در ضمن تلاش جهت کاهش فقر و افزایش تشریک مساعی در میان کارگران به حاشیه رانده شده و آسیب پذیر دارای شغل آزاد (اقتصاد غیر رسمی) بود.x