آیا مشارکت زنان در برنامه های همبستگی ملی و قرضه های کوچک در زندگی آنان تغییرآورده؟ شواهد از کابل، بلخ و پروان

آیا مشارکت زنان در برنامه های همبستگی ملی و قرضه های کوچک در زندگی آنان تغییرآورده؟ شواهد از کابل، بلخ و پروان

این آخرین ورکشاپ پروژه تحقیقاتی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با حمایت مرکز تحقیقات بین المللی مبنی بر مشارکت زنان در انکشاف بوده است. همایش نیم روزه گرد آورنده گروه از حامیان، شامل نمایندگان برنامه همبستگی ملی همکار هماهنگ کننده، نهادهای قرضه های کوچک با هیات از وزارت احیا و انکشاف دهات و حمایت کننده سرمایه گزاری کوچک در افغانستان میباشد. گروه پژوهشی واحد تحقیق وارزیابی افغانستان داکتر چونا ایچاویز، ضیا حسین، داکتر عبدالمتین عمران، مسعوده کوهستانی، و نسرین قریشی یافته های مطالعاتی شان را شریک ساخته که سپس موضوع بحث، انعکاس و بازخورد اشتراک کنندگان قرار گرفت. برنامه با سخنان آقای ویس برمک معاون برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات فرجام یافت. قابل یاد آوری است که این همایش با ترجمه همزمان به زبانهای دری و پشتو نیزهمراهی میگردید.x