ارزیابی مشارکت سیاسی زنان در انتخابات شورای ملی و شوراهای ولایتی افغانستان درسالهای 1383،1387و1388 در ولایات بلخ، بامیان و کابل

ارزیابی مشارکت سیاسی زنان در انتخابات شورای ملی و شوراهای ولایتی افغانستان درسالهای 1383،1387و1388 در ولایات بلخ، بامیان و کابل

این آخرین همایش واحد تحقیق وارزیابی افغانستان مبنی بر پروژه تحقیقی مشارکت سیاسی زنان در انتخابات شورای ملی و شوراهای ولایتی در سه ولایت بلخ، بامیان و کابل در سالهای 1383،87و88 با حمایت مالی بخش زنان دفترافغانستان سازمان ملل متحد میباشد. همایش نیم روزه گردآورنده گروه از همکاران شامل نمایندگان از کمیسیون مستقل انتخابات، وزارت امور زنان، بخش زنان دفتر ملل متحد، سازمانهای بین المللی، انستیتیوت دموکراتیک ملی، انستیتیوت آمریکا برای صلح، بنیاد بین المللی برای سیستم انتخابات، نمایندگان شورای ملی و شوراهای ولایتی بوده است. رییس بخش زنان دفتر سازمان ملل در کشور خانم انجیبورگ سولرون جیسلادوتور یافته های کلیدی را ارایه نمود. سپس اعضای گروه پژوهشی این پروژه خانم چونا ایچاویز، ضیا حسین، ریحانه گلثوم حسینی، مسعوده کوهستانی و اولیور لو یافته های مطالعاتی شان را ایراد نمودند. مباحث یاد شده با بحث های گروهی، انعکاس و بازخورد اشتراک کنندگان و ترجمه همزمان در زبانهای انگلیسی و دری همراهی گردید.x