بسیاری از افغانها در فقر گیر مانده اند

بسیاری از افغانها در فقر گیر مانده اند

رئیس قبلی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در مورد پژوهش این اداره روی معیشت روستایی با خلاصۀ از وضعیت وخیمتر معیشت برای افغانها در روستا ها به مطبوعات آگاهی داد. یافته های این مطالعه بیان میدارد که تلاش ها در راستای محو فقر روستایی باید بالای تاثیرات منفی کشت ناموفق، مشکلات صحت و مصارف گزاف ازدواج ها تمرکز داشته باشد. گفتگو های پالیسی باید کاهش فقر و رسیدگی به خدمات ابتدایی را تضمین نماید..x