تر کومه بریده د ټولنې په کچه د لانجو په حل کې شرایط ارزښت لري؟

تر کومه بریده د ټولنې په کچه د لانجو په حل کې شرایط ارزښت لري؟

د ربکا ګنګ له خوا دیو لړ معلوماتو له وړاندې کولو وروسته په بلخ او کابل کې د ټولنې په کچه د لانجو د حل د بهیر په هکله د یوه ګردي میز په ترڅ کې بحث وشو.x