کرنیز لیږد او په افغانستان کې کرنیز اقتصاد

کرنیز لیږد او په افغانستان کې کرنیز اقتصاد

د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې د عامه ویناوو په لړ کې، د ۲۰۱۵ کال د جنوري په اتلسمه د یکشنبې په ورځ، ډاکتر ادم پین د کرنیز لیږد او په افغانستان کې کرنیز اقتصاد په اړه یو عامه وینا وکړه. د دغو ویناوو موخه دا ده چې په افغانستان کې د تودو موضوعاتو په اړه د بحثونو لپاره فرصت او کرښه لیک پیدا شي. د افغانستان د څیړنې او ارزونې په اداره کې وینا د یو شمیر کارپوهانو او ګډون کوونکو له خوا واوریدل شوه او ورپسې د وینا په اړه آزاد ژوندی بحث وشو چې نږدې یو ساعت ئې دوام وموند. په لاندې اړیکه کې کولای شي ټوله وینا ووینئ.x