توسعه سرمایه گذاری روستا ها

توسعه سرمایه گذاری روستا ها

پالا کانتور رئیس پیشین و ادم پین مشاور آن بحثی را روی توسعه سرمایه گذاری روستا ها در کتابخانه این اداره با داشتن تماس ویدیویی با لندن برگزار نمودندx