حسابداری برای زمینه های اجتماعی در طرح و تطبیق برنامه ها و ارزیابی مفکوره ها و عملکرد ها

حسابداری برای زمینه های اجتماعی در طرح و تطبیق برنامه ها و ارزیابی مفکوره ها و عملکرد ها

داکتر پالا کانتور رئیس پیشین این اداره ورکشاپ آموزشی یک روزه را به کارمندان وزارت مالیه برگزار نمود، این ورکشاپ برمبنای پژوهش این روی معیشت روستایی افغانها بود که نقش مهم روابط اجتماعی میان نخبگان قریه ها را در راستای حمایت مصونیت معیشت روستایی برجسته ساخت. همچنان نقش قدرت و نابرابری ها در حفظ فقر .ها در آن ذکرگردیدx