حل منازعات در بامیان

حل منازعات در بامیان

فوزیه رحیمی بحث میز گرد را روی حل منازعات محلی در بامیان با همکاری موسسه کمک قانونی افغانستان برگزار نمود. در این ورکشاپ یافته های مطالعه اخیر این اداره روی نوعیت حل منازعات در بامیان ارائه گردید و راه های ممکنه برقراری ارتباطات حل منازعات محلی با عدالت رسمی در آن بررسی گردید.x