خطر سیر معیشت افغانستان: تاثیر برنامه ریزی و پالیسی

خطر سیر معیشت افغانستان: تاثیر برنامه ریزی و پالیسی

محقق بخش عدلی دیبرا اسمیت یافته های تحقیق را روی حل منازعات محلی در کتابخانه این اداره ارائه کرد. وی روابط را میان دولت و حل منازعات محلی، پروسه ها و عملکرد های متفاوت که در نقاط مختلف کشور برای حل منازعات و معضلات بکار برده میشوند بحث نمود.x