درک و بررسی زمینه در برنامه ریزی

درک و بررسی زمینه در برنامه ریزی

داکتر ادم پین مشاور این اداره یافته های مطالعه معیشت روستایی را به سهمداران از وزارتخانه ها، موسسات بین المللی و موسسات غیر دولتی ارائه کرد. و تفاوت شرایط قبلی در قریه ها و تاثیرات آن بالای تولید اموال نیز بررسی گردید. اشتراک کنندگان در گروه های کوچک تفاوت ها و مشابهت های قریه ها را یافته و شیوه های تحلیل سیستماتیک را در برنامه ریزی هایشان مورد بررسی قرار دادند.x