دسترسی به منابع معلوماتی در افغانستان

دسترسی به منابع معلوماتی در افغانستان

رایس وایلز کتابدار واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و سارا پارکنسن آمر بخش ارتباطات این اداره منابع معلوماتی در افغانستان را به کارمندان اداره انکشافی بریتانیا در کابل معرفی نمودند. این پیشکش برای آن عده کارمندان بود که تازه به افغانستان آمده و میخواستند در این مورد معلومات داشته باشند.x