د رڼا د پوهنتون محصیلینو د افغانستان د څېړنې او ارزونې له  ادارې نه مننه وکړل

د رڼا د پوهنتون محصیلینو د افغانستان د څېړنې او ارزونې له  ادارې نه مننه وکړل

د ۱۳۹۶ کال د چنګاښ په ۶ نیټه د رڼا پوهنتون د محصیلینو یو ۳۲ کسیزه ډله د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې (AREU) له دفتر نه لیدنه وکړل. د دی لیدنې اصلي موخه د AREU د ادارې له څېړنو په خاصه توګه له هغو څیړنو سره چې دښځو د پیاوړتیا په اړه تر سره شوي دي، آشنا کیدل وو.

لمړی ډاکټر اورځلا نعمت، د AREU د ادارې مشرې محصیلینو ته ښه راغلا ست وویل او بیا یی هغوي ته  د  AREU د ادارې موخې او فعالیتونو بیان کړل.

احسان الله غفوري، د  AREU د ادارې د څېړنو مدیر، محصیلینو ته د ښځو د ګډون د پروګرام او خپرونو، مساوي حقوق، او نا مساوي فرصتونه، په افغانستان کی د ښځو د اقتصادي پیا وړتیا او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په اړه هر اړخیزه  معلومات ورکړل. سیف الله مخلص د AREU  د ادارې د کتابتون یو تن کارکوونکي په کتابتون کی د څېړنې د میتادولوجی یا څېړندود په اړه محصیلینو ته بشپړ معلومات وړاندی کړل.

محصیلینو د  AREU  د ادارې له کتابتون نه هم لیدنه وکړل او هغوي ته د  AREU  د ادارې ورستې څېړنیزې خپرونې هم ورکړل شو.

سید جاوید د رڼا پوهنتون د عامه اړیکو مسؤول د دواړو ادارو تر منځ پر همکارۍ او نورو محصیلینو ته د ورته معلوماتو پر اړتیا ټینګار وکړل.

د محصیلینو په استازی توب فرشته رحماني، د  AREU ادارې د هراړخیز معلوماتو، او د AREU  د ادارې د کتابتون نه د لیدو زمینه برابره کولو او هغوي ته د AREU  ادارې د خپرونو له ورکولو نه مننه وکړل.x