د پروګرام په پلان جوړونه، پلې کوونه ، څارنه او ارزونه کې د ټولنیزو شرایطو ارزول

د پروګرام په پلان جوړونه، پلې کوونه ، څارنه او ارزونه کې د ټولنیزو شرایطو ارزولx