د کلیوالي معیشت نه خوندیتوب او ټولنیزې اړیکې

د کلیوالي معیشت نه خوندیتوب او ټولنیزې اړیکې

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې پخوانۍ رئیسې ډاکټر پاولا کانټور د کلیوالي معیشت د بدلون د څیړنې پایلې یې د یو شمیر وزارتونو، نړیوالو او غیر دولتي سازمانونو پالیسي جوړونکو او پروګرام جوړونکو ته د کابل صافي لنډ مارک په هوټل کې د یو ورکشاپ له لارې وړاندې کړې.x