د کلیوالی معیشت نه خوندیتوب او ټولنیزې اړیکې

د کلیوالی معیشت نه خوندیتوب او ټولنیزې اړیکې

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې پخوانۍ رئیسې ډاکټر پاولا کانټور د کلیوالی معیشت د بدلون د څیړنې پایلې یې د یو شمیر وزارتونو، نړیوالو او غیر دولتی سازمانونو پالیسی جوړونکو او پروګرام جوړونکو ته د کابل صافی لنډ مارک په هوټل کې د یو ورکشاپ له لارې وړاندې کړې.x