د افغان ملی اردو: د پایښت ستونزې له مالی اړخ څخه هاخوا

د افغان ملی اردو: د پایښت ستونزې له مالی اړخ څخه هاخوا

د نومبر په ۱۸ مه د افغانستان د څیړنې او ارزونې څیړونکی، ډاکتر انتونیو ګیستوزی په دې ورستیو کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو، په تیره بیا د افغان ملی اردو د وضعیت په اړه یوه بیانیه وړاندې کړه. وینا د افغانستان د څیړنې او ارزونې په یوې نوی څیړنې باندې تمرکز درلود چې عنوان ئې «د افغان ملی اردو: د پایښت ستونزې له مالی اړخ څخه هاخوا» وو. په هر حال، دغه وینا داسې موضوعات له پوښښ لاندې ونیول چې ددغې ځانګړې څیړنې څخه بهر وې. نوموړې وینا د افغانستان په اړه د یو شمیر کارپوهانو او څیړونکو له خوا واوریدل شوه.x