روابط اجتماعی و ناامنی معیشت روستایی

روابط اجتماعی و ناامنی معیشت روستایی

پالا کانتور رئیس قبلی این اداره یافته های مطالعۀ تغییرات در معیشت روستایی را به پالیسی سازان و طراحان برنامه ها از وزارتخانه ها، موسسات غیر دولتی و بین المللی در هوتل صافی لاندمارک در کابل ارائه نمود. تاثیراتی را که نوعیت و کیفیت ارتباطات خانواده گی در روستا ها بالای معیشت شان دارد در این ورکشاپ ذکر گردید. از این شواهد برای بحث ارتباط تحلیل های اجتماعی جهت بهبود برنامه ریزی و پالیسی سازی در زراعت و سکتور انکشاف روستایی استفاده صورت گرفت .x