شرایط در حل منازعات محلی چه نقش دارد؟ مقایسه کابل با بلخ

شرایط در حل منازعات محلی چه نقش دارد؟ مقایسه کابل با بلخ

به تعقیب بحث میز گرد، ربیکا گنگ در مورد حل منازعات محلی در بلخ و کابل پیشکشی خواهد داشت. خلاصۀ از عملکرد های حل منازعات محلی و تفاوت های آن در ساحات شهری و روستایی، ارزیابی قوانین عرفی، دولتی و شریعت و بررسی روابط کنونی میان نهاد های حل منازعات دولتی و غیر دولتی در آن ارائه خواهد گردید. شواهدی از مطالعه موردی اخیر این اداره جهت نشاندهی واکنش حل منازعات محلی در برابر عوامل چون محیط فزیکی، ظهور در جنگ های خشونت آمیز، دسترسی به خدمات دولت، فرصت های اقتصادی، تفاوت های مردمی و تاریخ بیجا شدن شامل آن خواهد بود. بعد از این ارائه، یافته های متذکره و تاثیرات وسیعتر آنها بالای کار قانونی و اصلاحات شرعی در افغانستان مورد بحث قرار خواهد گرفت.x