فهم مردان و مردانگی: به سوی ایجاد روابط برابر جنسیتی در جامعه افغانستان

فهم مردان و مردانگی: به سوی ایجاد روابط برابر جنسیتی در جامعه افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از مقاله اخیر خویش تحت عنوان "فهم مردان و مردانگی:  به سوی ایجاد روابط برابر جنسیتی در جامعه افغانستان به تاریخ ۲ جوزا در یک نشست مجازی رونمایی کرد. سوژه بررسی این گزارش که توسط منزه ابتکار نوشته شده است پنج  مرد می باشد که دارای جایگاه اجتماعی-اقتصادی گوناگون، تعلقات قومی-زبانی متفاوت و گروه های سنی

و موقعیت مکانی مختلف در افغانستان اند. این پنج مطالعه موردی از میان ۱۸ مصاحبه سرگذشت نویسی انتخاب شد. این مصاحبه ها به عنوان بخشی از سروی در سال ۲۰۱۷ از سوی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان اجرا شده بودx