د نارینه وو او نارینتوب پیژندنه: په افغانی ټولنه کې د جنسیتی مساوات رامنځ ته کولو پر لور

د نارینه وو او نارینتوب پیژندنه: په افغانی ټولنه کې د جنسیتی مساوات رامنځ ته کولو پر لور

د افغانستان دڅیړنې او ارزونې اداری  په هغه مجازی غونډه کی چی د غبرګولی په ۲ نیټه جوړه شوی وه  خپل یو نوی راپور د نارینه وو او نارینتوب پیژندنه:  په افغانی ټولنه کې دجنسیتی مساوات رامنځ ته کولو پر لور  تر عنوان لاندی خپور کړ. دا راپور د منزه ابتکار لخوا د هغو پنځه کسانو د ژوند د قصو پر بنسټ لیکل شوی چی مختلفی اقتصادیتولنیزی، قومی اوژبنی اړیکی درلودی او د افغانستان د مختلفو سیمو څخه وو. دا پنځه موردی مطالعه د هغو ۱۸ مصاحبو له منځنه غوره شوی وه چی د افغانستان دڅیړنې او ارزونې اداری دیوی سروی  یوه برخه وه چی په۲۰۱۷ کی تر سره شوی وه.x