محصلان پوهنتون رڼا از فعالیت های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان آگاه شدند

محصلان پوهنتون رڼا از فعالیت های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان آگاه شدند

یک گروپ ۳۲ نفری محصلان دختر پوهنتون رڼا بتاریخ ۱۳ سرطان سال جاری از دفتر واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دیدن نمودند و از شیوه کار و فعالیت این اداره به ویژه در بخش اناث آگاهی حاصل کردند.

میر احمد جوینده معاون واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در بخش ارتباطات و دادخواهی در مورد اهداف و راهبرد های واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، سهمگیری زنان و مطالعات این اداره که محور اساسی آنها زنان بودند، برای محصلین معلومات لازم ارایه کرد. یک ویدیو تحت عنوان "طرف دیگر نابرابری براساس جنسیت" نیز به نمایش گذاشته شد.

احسان غفوری در مورد دریافت های تحقیقات این اداره و تاثیرات سهمگیری زنان در کارهای عمومی بسطح خانواده، دهکده و جامعه  برای محصلان معلومات اراییه نمود.

آنها درختم برنامه از کتابخانه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان دیدن نمودند و آثار تحقیقی، کتب و گزارشات موجود در این کتابخانه را از نزدیک مشاهده کردند.x