مسیر جندر در کاهش خطرات آفات

مسیر جندر در کاهش خطرات آفات

پژوهشگر ارشد جندر چونا ایچاویز بحثی را روی ارزیابی روابط جندر و تاثیرات آن بالای خشونت در هوتل انترکانتننتال کابل برگزار کرد.x