مشارکت زنان در انکشاف

مشارکت زنان در انکشاف

این همایش درمزارشریف با حضور حامیان واحدتحقیق وارزیابی افغانستان در پروژه مشارکت زنان در توسعه راه اندازی گردید. پروژه یاد شده بصورت دقیق روی بازدهی مشارکت زنان در قرضه های کوچک و همبستگی ملی با نمایندگان سازمانهای مرتبط در صفحات شمال برگزارو با بحثهای همزمان میان اشتراک کنندگان برای شریک ساختن دیدگاه ها وتجارب شان پس از نتیجه تحقیق واحد تحقیق وارزیابی افغانستان صورت گرفت. باسپاس از ریاست انکشاف دهات ولایت بلخ که در میزبانی این همایش  همکاری کرد.x