په پروګرام جوړونه کې د شرایطوپیژندل او په نښه کول

په پروګرام جوړونه کې د شرایطوپیژندل او په نښه کول

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې سلاکار ډاکټر آدم پین د کلیوالي معیشت د بدلون په اړه د افغانستان د حکومت د وزارتونو ونډه والو، نړیوالو او غیر دولتي سازمانونو ته هغه پایلې وړاندې کړې چې په کې هغه لارې چارې لټوي کوم چې په کلیو کې له پخوا نه موجود شرايط بدلون مومي او د عامه توکو د تولید په برخه کې ددوی وړتیا اغیزمنوي.x