په پروګرام جوړونه کې د شرایطوپیژندل او په نښه کول

په پروګرام جوړونه کې د شرایطوپیژندل او په نښه کول

د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې سلاکار ډاکټر آدم پین د کلیوالی معیشت د بدلون په اړه د افغانستان د حکومت د وزارتونو ونډه والو، نړیوالو او غیر دولتی سازمانونو ته هغه پایلې وړاندې کړې چې په کې هغه لارې چارې لټوی کوم چې په کلیو کې له پخوا نه موجود شرایط بدلون مومی او د عامه توکو د تولید په برخه کې ددوی وړتیا اغیزمنوی.x