چرا کودکان سفر بدون همراه انجام؟

چرا کودکان سفر بدون همراه انجام؟

روز چهارشنبه، 2015 فوریه 3، اداره در همکاری با کمیساریای عالی پناهندگان رسمی راه اندازی شد مقاله با عنوان "چرا کودکان انجام سفر بدون همراه؟ انگیزه برای عزیمت به اروپا و دیگر کشورهای صنعتی از منظر کودکان، خانواده و ساکنان ارسال جوامع در افغانستان ". این رویداد توسط تعدادی از سهامداران، از جمله نمایندگانی از وزارت افغانستان برای مهاجرین و عودت کنندگان (MoRR)، سازمان های محلی غیر دولتی مشغول به کار در حوزه حقوق کودک و مهاجران کودک، و سازمان های بین المللی حضور داشتند. این رویداد شامل ارائه کامل مقاله دکتر Chona Echaves، معاون مدیر اداره برای پژوهش، و با میزگردی با نمایندگان اداره، UNHCR و MoRR به دنبال داشت. در طول Q & A، تعدادی از مسائل با شرکت کنندگان مورد بحث قرار گرفت، از جمله ویژگی های کاغذ، و همچنین توصیه ها و پیامدهای آن در سیاست های آینده است.x