کامیابی و ناکامی: کوششهای افغانستان برای محو کشت کوکنار

کامیابی و ناکامی: کوششهای افغانستان برای محو کشت کوکنار

به تاریخ ۱۳ جون ۲۰۱۳ پاول فیشتین و دیوید منسفیلد یافته های دو مطالعه موردی تازه منتشرشده واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان  را در مورد کشت کوکنار از ولایات بلخ و بدخشان، و هلمند و ننگرهار در یک میز مدور ارایه نمودند. یافته های ارایه شده به اشتراک دست اندر کاران امور توسعه و انکشاف، نماینده گان ازسازمان های  ملل متحد و وزارت خانه های  ذیربط  مورد بحث  قرار گرفت. هدف از پیشکش نمودن این دو پژوهش شریک ساختن یافته ها و بحث روی زمینه ها و شرایطی که بر مبنی آن کشت کوکنار در این ولایات  صورت میگیرد، با داشتن پیامد ها و تاثیرات منفی آن دراموردیگرچون: اقتصاد، امنیت و پروسه انتقال که عنقریب به طور کل به وقوع خواهد پیوست بود.x