گفتمان پیرامون تاثیراصلاحات در سکتور آب بالای زراعت در افغانستان

گفتمان پیرامون تاثیراصلاحات در سکتور آب بالای زراعت در افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان گفتمانی را بتاریخ ۳۱ جوزای سال جاری پیرامون تاثیرات اصلاحات در سکتور آب بالای زراعت در افغانستان بر گزار نمود. در این نشست شماری از کارشناسان، استادان پوهنتون ها و مسوولین ذیربط دولتی منجمله نماینده گان وزارت زراعت و مالداری و وزارت انکشاف دهات اشتراک نموده و نظریات شانرا در زمینه ابراز نمودند.

در نخست میر احمد جوینده معاون واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در بخش ارتباطات و دادخواهی مهمانان را خوش آمدید گفت و دفتر را به معرفی گرفت و برنامه مجمع حکومتداری خوب را نیز تشریح نمود. وی سپس اهمیت تحقیق و پژوهش در مورد سکتور آب و زراعت را توضیح نمود و از تلاش دولت در قسمت ایجاد پل هوایی افغان هند بخاطر صادرات میوه و سبزیجات افغانستان به هند و روی دست گرفتن تعدادی از زیر بناهای آبی نیز یاد آوری کرد.

اتل احمدزی نویسنده این تحقیق گفت که یکی از اهداف عمده این تحقیق برسی تاثیرات اصلاحات در سکتور آب بر تولیدات زراعتی در افغانستان می باشد. وی افزود که اصلاحات در سکتور آب بر اساس اصول مدیریت همه جانبه منابع آب یا Integrated Water Resources Management (IWRM)    موثر ترین شیوه استفاده از آب را فراهم می سازد.

مجیب عزیزی کارمند واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در تهیه این تحقیق نقش کلیدی دارد گفت که عدم هماهنگی و همکاری بین وزارت های ذیربط، تداخل وظیفوی، تشکیلات اداری و عدم امنیت از جمله مشکلاتی اند که سکتور آب از آنها متاثر گردیده است.

در این گفتمان گفته شد که قانون آب در افغانستان بسیار پیشرفته می باشد، ولی در یک سلسله موارد با شرایط فعلی افغانستان مطابقت ندارد. همه اشتراک کننده گان به این باورد بودند که یگانه راه حل مشکلات در سر راه سکتور زراعت در افغانستان اصلاحات در سکتور آب می باشد و این اصلاحات منتج به بهبودی وضعیت فعلی دهقانان در کشور خواهد گردید.

اشتراک کننده گان از این تحقیق و سفارشات آن استقبال نموده تقاضا کردند که بعد از اکمال  تحقیق یک نسخه آن با وزارت ها و ادارات ذیربط شریک ساخته شود. طی این گفتمان بعضی پیشنهادات برای غنی تر شدن بیشترمحتوای این تحقیق نیز ارایه گردید. بعضی از اشتراک کننده گان این گفتمان پیشنهاد نمودند که بخاطر انسجام بهتر مدیریت آب در کشور یک اداره مستقل مدیریت آب بسطح ملی در کشورایجاد گردد.

نماینده وزارت زراعت، و انجینر عارف میرخیل، پروفیسور نعیم اقرار تقاضا نمودند تا این پریزنتیشن به وزارت های محترم زراعت و مالداری، انرژی و آب و یا به سکرتریت شوارای عالی اراضی و آب نیز تقدیم گردد.x