تر کومه بریده د ټولنې په کچه د لانجو په حل کې شرایط ارزښت لری؟

تر کومه بریده د ټولنې په کچه د لانجو په حل کې شرایط ارزښت لری؟

د ربکا ګنګ له خوا دیو لړ معلوماتو له وړاندې کولو وروسته په بلخ او کابل کې د ټولنې په کچه د لانجو د حل د بهیر په هکله د یوه ګردی میز په ترڅ کې بحث وشو.x