Archive

جلالتمآب رئیس و اشتراک کنندگان گرامی، در بحث پیرامون چگونگی مبارزه با فساد، نقش اقتصاد های غیرقانونی به عنوان یک عامل عمده و مهم باید در...

چونا ایچاویز پژوهشگر ارشد جندر ورکشاپ چهار روزه و نشست یک روزه را در موسسه برای انکشاف و پژوهش در کابل اجرا کرد. تیم کاری...

پالا کانتور رئیس پیشین و ادم پین مشاور آن بحثی را روی توسعه سرمایه گذاری روستا ها در کتابخانه این اداره با داشتن تماس ویدیویی...

سوگل زند و چونا ایچاویز پژوهشگران جندر در آموزشی به پوهنتون های بلخ، هرات و کابل به مساعدت مالی برنامه انکشافی سازمان ملل اشتراک ورزیدند...

فوزیه رحیمی بحث میز گرد را روی حل منازعات محلی در بامیان با همکاری موسسه کمک قانونی افغانستان برگزار نمود. در این ورکشاپ یافته های...

x