Archive

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان از مقاله اخیر خویش تحت عنوان "فهم مردان و مردانگی:  به سوی ایجاد روابط برابر جنسیتی در جامعه افغانستان " به تاریخ ۲ جوزا در یک نشست مجازی رونمایی کرد. سوژه بررسی این گزارش که توسط...

جلالتمآب رئیس و اشتراک کنندگان گرامی، در بحث پیرامون چگونگی مبارزه با فساد، نقش اقتصاد های غیرقانونی به عنوان یک عامل عمده و مهم باید در...

چونا ایچاویز پژوهشگر ارشد جندر ورکشاپ چهار روزه و نشست یک روزه را در موسسه برای انکشاف و پژوهش در کابل اجرا کرد. تیم کاری...

پالا کانتور رئیس پیشین و ادم پین مشاور آن بحثی را روی توسعه سرمایه گذاری روستا ها در کتابخانه این اداره با داشتن تماس ویدیویی...

سوگل زند و چونا ایچاویز پژوهشگران جندر در آموزشی به پوهنتون های بلخ، هرات و کابل به مساعدت مالی برنامه انکشافی سازمان ملل اشتراک ورزیدند...

x