بیانیه مختصر داکتر اورځلا نعمت رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در نشست حاشیوی/جانبی کنفرانس جینیوا: روش های نهادی و اجتماعی برای مبارزه با فساد، 23 نوامبر 2020

بیانیه مختصر داکتر اورځلا نعمت رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در نشست حاشیوی/جانبی کنفرانس جینیوا: روش های نهادی و اجتماعی برای مبارزه با فساد، 23 نوامبر 2020

جلالتمآب رئیس و اشتراک کنندگان گرامی،

در بحث پیرامون چگونگی مبارزه با فساد، نقش اقتصاد های غیرقانونی به عنوان یک عامل عمده و مهم باید در نظر گرفته شود. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان بخشی از یک پروژه تحقیقاتی بین المللی تحت عنوان "مواد مخدر و نظم و (بی) نظمی" است که توسط پوهنتون SOAS در لندن رهبری میشود. این پروژه پرسش اساسی را مطرح میکند: ’در کشورهایی که با درگیری های مسلحانه مواجه اند و دارای اقتصاد قابل توجهی از مواد مخدر هستند، اقتصاد جنگ چگونه میتواند به اقتصاد صلح تبدیل شود؟‘ این تحقیق و مطالعات در افغانستان، کلمبیا و میانمار، و در افغانستان در مناطق مرزی نیمروز و ننگرهار انجام شده است.

یافته های تحقیق ما اهمیت ریشه یابی اجتماعی فساد نظر به شرایط افغانستان و درک معانی و تاثیرات محلی آن را برجسته میسازد.

ابتکارات مبارزه با فساد باید در مطابقت با روش ها یا چوکات محلی بوده و با بخشی از نهادهای محلی، برداشت های اخلاقی و اعمال مشروع یا نامشروع قدرت کار کند.

چنین عملکردی به معنای به رسمیت شناختن ظرفیت نمایندگی جامعه در امر مبارزه با فساد است. شواهد نشان میدهد که نمایندگی و ایجاد فشار از رده های پائین به بالا میتواند تاثیر مثبت در یک عملکرد بیطرفانه در قسمت توزیع منابع، حل منازعه و قانون دولت داشته باشد. 

هرچند ما نمونه های زیادی از رابطه بین اقتصاد موادمخدر و فساد به دست آوردیم، تحقیق ما همچنان نشان میدهد که اقتصاد مبتنی بر موادمخدر میتواند ابعاد توزیع مجدد و حامی فقر را نیز در بر داشته باشد. بعضی از اشکال فساد امکان دارد اجرایی و توسعوی بوده، و از لحاظ اجتماعی قابل پذیرش باشند. این بدین معناست که شناخت اشکال مختلف فساد و معاملات شامل مبارزه با آنها دارای اهمیت زیاد است. 

تحقیق ما از خطرات نادیده گرفتن این نکات و فشار شدید چه در مورد اقدامات ضد فساد و یا مبارزه با مواد مخدر هشدار میدهد. این موضوع میتواند به ویژه در مناطق مرزی سبب بی ثباتی گردد، جایی که اقتصادهای غیرقانونی با معیشیت مردم، بازار و ساختارهای سیاسی به شدت عجین شده است.

این امر به ویژه با توجه به بحث های امروز پیرامون روند صلح و تقریباً فقدان بحث در مورد نقش اقتصاد غیرقانونی در یک گذار پس از جنگ، برجسته است.

به صورت خلاصه، تحقیق ما از خطرات نادیده گرفتن این نکات و فشار شدید چه در مورد اقدامات ضد فساد و یا مبارزه با مواد مخدر که به شدت میتواند سبب بی ثباتی به ویژه در نقاط مرزی گردد، هشدار میدهد. 

اگر بخواهیم به عوامل ریشه ای و نیز به علایم این موضوع بپردازیم، مسئله اقتصاد غیرقانونی و تحلیل عمیق محرک های آن باید به عنوان بخشی از گفتگوهای وسیعتر در مورد فساد گردد.x