Archive

این همایش درمزارشریف با حضور حامیان واحدتحقیق وارزیابی افغانستان در پروژه مشارکت زنان در توسعه راه اندازی گردید. پروژه یاد شده بصورت دقیق روی بازدهی...

این آخرین ورکشاپ پروژه تحقیقاتی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با حمایت مرکز تحقیقات بین المللی مبنی بر مشارکت زنان در انکشاف بوده است. همایش...

این آخرین همایش واحد تحقیق وارزیابی افغانستان مبنی بر پروژه تحقیقی مشارکت سیاسی زنان در انتخابات شورای ملی و شوراهای ولایتی در سه ولایت بلخ،...

به تاریخ 21 می 2013 واحد تحقیق وارزیابی افغانستان با تدویر یک میز گرد اهداف و میتودلوژی یکی از پژوهش های در حال انجام را...

x