انتقال کشاورزی و اقتصاد کشاورزی در افغانستان

انتقال کشاورزی و اقتصاد کشاورزی در افغانستان

به عنوان بخشی از سری AREU از مذاکرات عمومی، در روز یکشنبه، 2015 ژانویه 18، دکتر. آدم درد بحث های عمومی در گذار کشاورزی و اقتصاد کشاورزی در افغانستان داد. این مذاکرات به منظور ارائه یک فرصت و یک پلت فرم برای بحث و گفتگو در سوزاندن مسائل در افغانستان.بحث، در اداره، توسط تعدادی از کارشناسان و سهامداران حضور داشتند و توسط یک بحث باز پر جنب و جوش است که برای تقریبا یک ساعت به طول انجامید به دنبال داشت. در لینک زیر، youcan //https://www.youtube.com/watch؟v=CwRBARMONAg ارائه کامل تماشاx