ارتش ملی افغانستان: چالش های پایداری فراتر از جنبه های مالی

ارتش ملی افغانستان: چالش های پایداری فراتر از جنبه های مالی

در تاریخ 18 نوامبر اداره محقق، دکتر آنتونیو Giustozzi، به تازگی به سخنرانی در وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان، به ویژه اردوی ملی افغانستان. سخنرانی در تحقیقات اخیر اداره با عنوان ": چالش های پایداری فراتر از جنبه های مالی ارتش ملی افغانستان" متمرکز شد. سخنرانی، با این حال، بیشتر از این تحقیق خاص تحت پوشش مسائل.سخنرانی تعدادی از کارشناسان و پژوهشگران در افغانستان حضور داشتند.

شما همچنین می توانید ارائه در کانال یوتیوب ما از طریق لینک زیر تماشا کنید.
https://www.youtube.com/watch؟v=UbA40EFKvscx