هدف AREU گسترش فرهنگ تحقیق و دانش می باشد. ما درمیان مراکز تحقیقاتی آسیای میانه مقام پنجم و درمیان ۱۴۵ مرکز تحقیقاتی مستقل جهان مقام ۲۶ را داریم. با بازدید از ویب سایت به معلومات تان در مورد ما بیافزایید.

هدف AREU گسترش فرهنگ تحقیق و دانش می باشد. ما درمیان مراکز تحقیقاتی آسیای میانه مقام پنجم و درمیان ۱۴۵ مرکز تحقیقاتی مستقل جهان مقام ۲۶ را داریم. با بازدید از ویب سایت به معلومات تان در مورد ما بیافزایید.x