د AREU موخه د څیړنی د فرهنګ او د پوهی خپرول دی. مونږ په منځنی آسیا کی د څیړه نیزو مرکزونو په منځ کی پنځم مقام او په نړی کی د ۱۴۵خپلواکو تحقیقاتی مرکزونو په منځ کی ۲۶ مقام لرو. ددی ویب سایت په لیدو سره د زمونږ په هکله زیات معلومات ترلاسه کړی.

د AREU موخه د څیړنی د فرهنګ او د پوهی خپرول دی. مونږ په منځنی آسیا کی د څیړه نیزو مرکزونو په منځ کی پنځم مقام او په نړی کی د ۱۴۵خپلواکو تحقیقاتی مرکزونو په منځ کی ۲۶ مقام لرو. ددی ویب سایت په لیدو سره د زمونږ په هکله زیات معلومات ترلاسه کړی.x