ده سال قانون اساسی افغانستان: چرا گفتگو مهم است

ده سال قانون اساسی افغانستان: چرا گفتگو مهم است

قانون اساسی افغانستان به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای ده سال گذشته افغانستان مطرح بوده است. همواره تاکید شده است که هر نوع تغییر احتمالی در فضای سیاسی افغانستان، نباید ارزشهای مندرج در قانون اساسی را قربانی کند. با این حال، مردم افغانستان، اعضای جامعه مدنی و دانشجویان، فرصت اندکی داشته اند تا در مورد قانون اساسی کشورشان بحث و گفتگو کنند.x