د اړیکو معلومات

د حاجی یعقوب له څلور لاري څخه د شهید د څلور لاري پر لور، د کور شمیره  ۲۱۸(ښی خوا ته)، ۳ سړک (کیڼې خواته) 
نوی ښار، کابل، افغانستان
ټیلیفون: ۵۴۸ ۶۰۸ ۷۹۹ (۰)۰۰۹۳،  ۲۴۱۵ ۲۲۱ ۲۰ (۰) ۰۰۹۳

بریښنا لیکpublications@areu.org.af

ویب پاڼه: www.areu.org.af

پست  بکس:  ۳۱۶۹، کابل- افغانستان