وقتی آب می خشکد: ظهور(و افول ناگزیر) دشتهای جنوب غرب افغانستان و تأثیر آن بر مهاجرت، کوکنار و ثبات

وقتی آب می خشکد: ظهور(و افول ناگزیر) دشتهای جنوب غرب افغانستان و تأثیر آن بر مهاجرت، کوکنار و ثبات

لینک مستقیم:

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان خرسند است که مقاله جامعی  را در تحت عنوان "وقتی آب می خشکد: ظهور دشت های جنوب غرب افغانستان و تأثیر آن بر مهاجرت، کوکنار و ثبات" را بطور صوتی در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد. این مقاله توسط کارشناس اصلی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در بخش تریاک و معیشت روستایی، آقای داکتر دیوید منسفیلد، نوشته شده است و با کمک مالی سخاوتمندانه اتحادیه اروپا به عنوان جزئی از پروژه تحقیقات سه بعدی این اتحادیه در بخش های اساسی "مدیریت منابع طبیعی" تهیه و نشر شده است.

 

لینک SoundCloud:x