کله چې اوبه ختمیږی: د سوېل لویدیځ افغانستان د دښتو ظهور(او حتمی زوال) او پر کډوالۍ، کوکنارو او ثبات یې اغیز

کله چې اوبه ختمیږی: د سوېل لویدیځ افغانستان د دښتو ظهور(او حتمی زوال) او پر کډوالۍ، کوکنارو او ثبات یې اغیز

د افغانستان د څیړنې او ارزونې ادارې لپاره د خوښې ځای دی چې خپلو مخاطبو مینه والو سره د کله چې اوبه ختمیږی: د سوېل لویدیځ افغانستان د دښتو ظهور (او حتمی زوال) او پرکډوالۍ ، کوکنارو او ثبات یې اغیز تر سرلیک لاندې یو هراړخیز څیړنلیک په صوتی بڼه شریکوی. نوموړی څېړنیز سند د کوکنارو او کلیوالی معیشت په برخه کې د یادې ادارې د مخکښ کارپوه ډاکټر ډیویډ منسفیلډ لخوا د اروپایی ټولنې په سخاوتمنې مالی مرستې لیکل شوی چې د طبیعی زیرمو د مدیریت پروژې د اړینو برخو په اړه د یادې ټولنې درې اړخیزو څیړنیزو هڅو یوه برخه ده.

 x