درمطبوعات

مجموعاً ١ نتیجه دریافت شد

کابل، ۱۰ قوس ۱۳۹۸: واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان امروز از یک گزارش تحقیقاتی خویش تحت عنوان "زون غذایی هلمند: توهم موفقیت" رونمایی کرد. این تحقیق به حمایت مالی اتحادیه اروپا و تحت  پروژه سه…

x