خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 01

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 01

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
تایپ کردن
موضوع Some reflections on ‘The idea of Afghanistan’
زبان دری
تاریخ نشریه حمل ۱۰, ۱۳۸۳
مجموع صفحات ١٣
قابل دسترسی در دری
تشریح
این خبرنامه خوانندگان را از پژوهش های جدید در مورد افغانستان مطلع گردانیده، و در منتشر نمودن  یافته ها و تحلیل های انجام یافته کمک  مینماید.

فلتر جستجو

to


x