خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 01

خبرنامه تحقیقات افغانستان شماره 01

Back

نکات برجسته

نویسندگان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان
نوع نشریه پالیسی نامه
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر مارس 29, 2004
مجموع صفحات ١٣
قابل دسترسی در دری
تشریح
این خبرنامه خوانندگان را از پژوهش های جدید در مورد افغانستان مطلع گردانیده، و در منتشر نمودن  یافته ها و تحلیل های انجام یافته کمک  مینماید.

فلتر جستجو

to


x