خشونت علیه زنان در انتخابات پارلمانی سال 1397 افغانستان

خشونت علیه زنان در انتخابات پارلمانی سال 1397 افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان نواه کوبورن, محمد حسن وفایی
نوع نشریه مقاله اجمالی
موضوع جنسیت
زبان دری
تاریخ نشر دسامبر 11, 2019
مجموع صفحات ١٢
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
یکی از موانع بسیار مهم در برابر اشتراک زنان در پروسه های سیاسی، تهدید خشونت با همه اشکال و نمود های آن میباشد. در افغانستان پیشینه ای از واکنش های خشونت آمیز در برابر ترویج حقوق زنان در افغانستان و اشتراک آنان در سیاست های عمومی وجود دارد. در پاسخ به این چالش دوامدار، واحد تحقیق و ارزیابی ارزیابی افغانستان با همکاری ادارۀ ملل متحد برای زنان در افغانستان، تحقیقی را در رابطه به شناسایی اشکال و انواع خشونت علیه زنان در انتخابات و اینکه این خشونت ها چگونه به ظرفیت سهم گیری مساویانه آنان در پروسۀ انتخابات صدمه وارد مینماید، انجام داده است. هدف این تحقیق شناسایی بهتر خشونت علیه زنان بوده و نیز سفارشاتی صریح جهت پاسخ دهی به چنین خشونت ها و محدود کردن آنها در آینده ارائه گردیده است.

فلتر جستجو

to


x