زندگی با قرضه محدودیت های قرضه ی غیر رسمی مصئونیت معیشتی در ولایت هرات، افغانستان

زندگی با قرضه محدودیت های قرضه ی غیر رسمی مصئونیت معیشتی در ولایت هرات، افغانستان

Back

نکات برجسته

نویسندگان تام شاه, احسان الله غفوری
نوع نشریه مقاله در حال انکشاف
موضوع مصئونیت اجتماعی
زبان دری
تاریخ نشر جولای 17, 2019
مجموع صفحات ۴۶
قابل دسترسی در English | پشتو | دری
تشریح
قرضه ی غیر رسمی در اقتصاد شدیدا اجتماعی افغانستان، یک میکانیزم حیاتی است که بازارهای کار بر مبنای آن عمل می کند  و اقتصاد توزیعی از همین مجرا دسترسی مردم به زمین، کار و درآمد را برای خانوارهای روستایی فراهم می کند. تحقیق کنونی روش های قرضه ی غیر رسمی را در دو قریه ی ولایت هرات که از نگاه مساحت و اقتصاد باهمدیگر متفاوت اند، به گونه عمیق بررسی می کند. به صورت مشخص، این تحقیق، شیوه های استفاده از قرضه و مذاکره در باره ی آن، تعامل آن با دگرگونی معیشت، چگونگی ایجاد میکانیزم های قرضه و حدود حمایت قرضه ی غیر رسمی از روابط اجتماعی را بررسی می کند.

فلتر جستجو

to


x