زندگی با قرضه محدودیت های قرضه ی غیر رسمی مصئونیت معیشتی در ولایت هرات، افغانستان

زندگی با قرضه محدودیت های قرضه ی غیر رسمی مصئونیت معیشتی در ولایت هرات، افغانستان

Back

Highlights

Authors تام شاه, احسان الله غفوری
Type مقاله در حال انکشاف
Theme مصئونیت اجتماعی
Language دری
Date of Publication جولای 17, 2019
Total Pages ۴۶
Available In English | پشتو | دری
Description
قرضه ی غیر رسمی در اقتصاد شدیدا اجتماعی افغانستان، یک میکانیزم حیاتی است که بازارهای کار بر مبنای آن عمل می کند  و اقتصاد توزیعی از همین مجرا دسترسی مردم به زمین، کار و درآمد را برای خانوارهای روستایی فراهم می کند. تحقیق کنونی روش های قرضه ی غیر رسمی را در دو قریه ی ولایت هرات که از نگاه مساحت و اقتصاد باهمدیگر متفاوت اند، به گونه عمیق بررسی می کند. به صورت مشخص، این تحقیق، شیوه های استفاده از قرضه و مذاکره در باره ی آن، تعامل آن با دگرگونی معیشت، چگونگی ایجاد میکانیزم های قرضه و حدود حمایت قرضه ی غیر رسمی از روابط اجتماعی را بررسی می کند.

SEARCH FILTER

to


x