په افغانستان کې سیاست او حکومتولی: د ننګرهار ولایت بېلګه

په افغانستان کې سیاست او حکومتولی: د ننګرهار ولایت بېلګه

Back

Highlights

Authors شهلا متین
Language Pashto
Date of Publication اګست 25, 2015
Total Pages ۴
Available In پشتو
Description

د افغانستان حکومت ډېر وخت نازک او لړزانده ښودل شوی دی. که څه هم مرکزی دولت په دې کې پاتې راغلی، چې په ډیرو برخو په ځانګړې توګه تر پلازمینې ور ها خوا، لازم او اغیزناک اقدامات ترسره کړی، خو دا په دې معنا نه ده، چې هېواد د ولایتونو په کچه له بلوا او ګډوډیو سره مخ دی. د دې څېړنې هدف په افغانستان کې د حکومتولۍ او د خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړیوالو ټولنو د تیوری پلی کول دی، همدارنګه د موجود واک له اړیکو او مناسباتو سره د یادو پروګرامونو او تیوریو کډ ټکی او د ټکر موارد هم څېړی.

SEARCH FILTER

to


x